Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska

 

 Dyrektor
 Michał Jerzmański

 Zastępca Dyrektora
   Daniel Kruszyński  

Sekretariat: p. 2226
 tel.: 71 340 60 12
 faks: 71 340 68 79
 e-mail: nrs@duw.pl

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, bezpośrednia obsługa klienta w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska możliwa jest jedynie po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu spotkania.

Terminy rezerwowane będą na konkretną godzinę.

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt telefoniczny z:

 • punktem informacyjnym Oddziału Mienia Zabużańskiego - pod numerem telefonu 71 340 61 56;
 • pracownikiem prowadzącym sprawę – w pozostałych sprawach prowadzonych  w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska.
  Jeżeli Państwo nie dysponujecie numerem telefonicznym osoby prowadzącej sprawę proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska numer telefonu 71 340 60 12.

 

Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska realizuje następujące zadania:

 1. Prowadzi regulację spraw majątkowych kościołów oraz związków wyznaniowych, dotyczących przejścia prawa własności lub ich części, w oparciu o ustawy regulujące stosunek państwa do tych podmiotów.
 2. Realizuje funkcję organu wyższego rzędu w stosunku do starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 3. Prowadzi postępowania nadzorcze i inne sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami należące na podstawie przepisów szczególnych do kompetencji wojewodów.
 4. Prowadzi sprawy związane z udzieleniem zgody starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
 5. Prowadzi postępowania w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń na nim posadowionych przez państwowe osoby prawne.
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a stanowiących dotychczas własność osób fizycznych lub prawnych.
 8. Gospodarowanie mieniem:
  • pozostałym po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
  • pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
  • przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów.
 9. Przejmuje lub gospodaruje mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców.
 10. Uczestniczy w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela.
 11. Wykonuje zadania w zakresie darowizn na rzecz Skarbu Państwa.
 12. Realizuje budżet Wojewody w zakresie zadań objętych działami administracji rządowej: gospodarka wodna, środowisko, rolnictwo, rozwój wsi (z wyłączeniem scalania gruntów) oraz rybołówstwo.
 13. Prowadzi sprawy związane z pomocą dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 
 14. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 15. Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i budową melioracji wodnych finansowanych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej.
 16. Prowadzi obsługę formalno-finansową „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry” oraz zadań kontynuowanych z „Programu dla Odry – 2006”.
 17. Prowadzi sprawy związane z przekazywaniem dotacji na utrzymanie stanowisk pracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 18. Prowadzi sprawy związane ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 19. Prowadzi sprawy związane ze zwrotem części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.
 20. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku.
 21. Prowadzenie postępowań nadzorczych w stosunku do decyzji i zaświadczeń wydanych przez starostów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz kierowników urzędów rejonowych, potwierdzających uprawnienia do rekompensaty.
 22. Prowadzenie wojewódzkiego rejestru zawierającego dane dotyczące:
  • decyzji lub zaświadczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do rekompensaty, 
  • osób, którym te prawa przysługują,
  • stanu i formy realizacji tych praw.
 23. Gromadzenie dokumentów, z których wynika zrealizowanie w całości albo w części prawa do rekompensaty, potwierdzonego zaświadczeniami albo decyzjami.
liczba wejść: 8766

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 04.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Konrad Słowik