Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Orzecznictwa i Regulacji

Oddział Orzecznictwa i Regulacji

Kierownik Oddziału:
Dorota Kocjan
tel.: 71 340 60 14

 

Z-ca Kierownika Oddziału:
Anna Raczyńska - Pieniążek
(na urlopie długoterminowym)

 


 Zadania Oddziału:

  1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości i zwrotów tych nieruchomości, a także prowadzenie postępowań nadzorczych w tych sprawach.
  2. Prowadzenie postępowań nadzorczych i innych spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami należących na podstawie przepisów szczególnych do kompetencji wojewodów.
  3. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zgody starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  4. Prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków i urządzeń na nim posadowionych przez państwowe osoby prawne.
  6. Prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, a stanowiących dotychczas własność osób fizycznych lub prawnych.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 

Komunikat dotyczący przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W dniu 13 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r., poz. 270), której art. 2 odnosi się do art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 ze zmianami). 

W myśl art. 9 ust. 3a znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w sytuacji obowiązywania na obszarze danej gminy uchwały rady gminy określającej stawki procentowe bonifikat od opłaty jednorazowej wyższe niż określone w art. 9 ust. 3, wojewoda niezwłocznie, w drodze zarządzenia, podwyższa stawki procentowe bonifikat,  uwzględniając warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych wynikające z tej uchwały.

Mając na uwadze powyższe, Wojewoda Dolnośląski będzie wydawał zarządzenia generalne podwyższające stawki procentowe bonifikat, o których mowa powyżej, na gruntach Skarbu Państwa położonych na terenie danej gminy – z uwzględnieniem warunków udzielania tych bonifikat określonych w uchwałach rad gmin.  

Zarządzenia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - Zarządzenia Wojewody.

W sytuacji, gdy na obszarze danej gminy nie podjęto uchwały o wprowadzeniu bonifikat bądź uchwalono stawkę procentową bonifikat od opłaty jednorazowej nie wyższą niż 60%, dla gruntów Skarbu Państwa obowiązują stawki bonifikat określone w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

 

Warunki udzielania bonifikat i wysokość ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

     Od dnia 2 listopada 2013 r. obowiązuje Zarządzenie nr 345 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2013 r., Poz. 5131 (link do: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2013 r. Poz. 5131).
     Zarządzenie ma charakter generalny, co oznacza, że warunki udzielania bonifikat i wysokość ich stawek określa w sposób jednolity dla całego terenu województwa dolnośląskiego. 

     Zarządzenie nr 40 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa przy ustaleniu opłat z tytułu trwałego zarządu tych nieruchomości jak również w sprawie określania umownych stawek oprocentowania, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2000 r., Nr 12, poz. 207 (link do: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2000 r., Nr 12, poz. 207), obowiązuje nadal jedynie w zakresie § 4 regulującego możliwość udzielenia przez starostę bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa.

 

Warunki udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

     Od dnia 2 listopada 2013 r. obowiązuje Zarządzenie nr 344 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2013 r., Poz. 5130 (link do: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2013 r., Poz. 5130). 
     Zarządzenie ma charakter generalny, co oznacza, że warunki udzielania bonifikat i wysokość ich stawek określa w sposób jednolity dla całego terenu województwa dolnośląskiego.
     Zarządzenie nr 58 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2011 r., Nr 57, poz. 779 (link do: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2011 r., Nr 57, poz. 779), obowiązuje nadal w zakresie nie zmienionym Zarządzeniem nr 344 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2013 r.

 

UWAGA. Pouczenie wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). (typ pliku .docx)

liczba wejść: 5950

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 28.11.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska
Autor : Konrad Słowik