Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Płac i Analiz

Oddział Płac, Analiz i Rekrutacji

Kierownik Oddziału:
Przemysław Sapała
tel. 71 340 60 05

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego;
 2. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych oraz wynagrodzeń osób powołanych w skład komisji i zespołów oraz wynagradzanych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą odpraw pośmiertnych spadkobiercom;
 4. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 5. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Urzędu jako podmiotu zatrudniającego w zakresie zgłaszania, obliczania i przekazywania składek na PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) za osoby wykonujące pracę na rzecz Urzędu;
 6. wystawianie i przekazywanie do urzędów skarbowych informacji PIT za osoby wykonujące pracę na rzecz Urzędu;
 7. przekazywanie do jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zakładów i biur emerytalnych rocznych zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu osób wykonujących pracę na rzecz Urzędu będących emerytami lub rencistami;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Urzędu jako pracodawcy odpowiedzialnego za naliczanie i opłacanie składek oraz sporządzanie miesięcznych
  i rocznych deklaracji dla PFRON;
 9. sporządzanie i przekazywanie rocznych deklaracji podatkowych PIT oraz rocznych informacji dla ubezpieczonego;
 10. sporządzanie zaświadczeń dla celów ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowych, chorobowych i wypadkowych) oraz dla osób wykonujących pracę na rzecz Urzędu;
 11. koordynowanie systemu kontroli zarządczej;
 12. koordynowanie systemu planowania, realizacji i monitorowania celów i mierników budżetu Urzędu w układzie zadaniowym;
 13. organizowanie i analizowanie wyników badania satysfakcji klientów i pracowników Urzędu;
 14. planowanie budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników finansowanych z rozdziału 75011;
 15. współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie planowania budżetu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników finansowanych z pozostałych rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
 16. monitorowanie wykonania budżetu na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;
 17. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem wynagrodzeń;
 18. prowadzenie sprawozdawczości Urzędu w zakresie kadr i szkoleń dla GUS, KPRM
  i pozostałych jednostek, w szczególności:
  1. sprawozdań Szefa Służby Cywilnej,
  2. sprawozdań dla potrzeb Prezesa Rady Ministrów,
  3. sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03,
  4. badania popytu na pracę Z-05,
  5. sprawozdań o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06,
  6. sprawozdań o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej MZ-88A;
 19. sporządzanie analiz i zestawień dla potrzeb Wojewodów, Dyrektora Generalnego oraz innych podmiotów w zakresie wynagrodzeń oraz budżetu na wynagrodzenia i pochodne;
 20. obsługa Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej.
liczba wejść: 453

Metryka strony

Data publikacji : 08.03.2023
Data modyfikacji : 23.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :