Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Nadzoru

Oddział Nadzoru

Kierownik Oddziału:
Sebastian Pięta
tel. 71 340 69 34; 734 117 054


 
Z-ca Kierownika Oddziału:
Grzegorz Drozd
tel.: 71 340 65 26; 734 117 053

 

Zadania Oddziału:

  1. badanie pod względem zgodności z prawem uchwał:

  • rad gmin oraz zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta,
  • rad i zarządów powiatów,
  • sejmiku i zarządu województwa,
  • organów stanowiących i wykonawczych związków jednostek samorządu terytorialnego;

  2. badanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa w zakresie właściwości Oddziału;

  3. badanie pod względem zgodności z prawem porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego;

  4. stosowanie środków prawnych w ramach nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz wobec porozumień, o których mowa w pkt 3;

  5. przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach wynikających z nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach w zakresie właściwości Oddziału;

  6. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

  7.prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

  8. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o rozwiązanie władz organów jednostek samorządu terytorialnego i wniosków o wprowadzenie zarządu komisarycznego;

  9. prowadzenie rejestru porozumień administracyjnych Wojewody;

10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem podziału terytorialnego oraz zmianami nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

11. redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego w postaci elektronicznej;

12. prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewody;

13. prowadzenie postępowań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego w celu wygaszenia mandatów radnych gminy, radnych powiatu, radnych województwa; mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta; odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, członkiem zarządu województwa, sekretarzem gminy, sekretarzem powiatu, sekretarzem województwa, skarbnikiem gminy, skarbnikiem powiatu, skarbnikiem województwa, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu, kierownikiem wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną;

14.weryfikowanie pod względem formalnym oświadczeń lustracyjnych członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

15. przygotowywanie aktów prawnych Wojewody związanych z wyborami samorządowymi.

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.   


Baza adresowa urzędów jednostek samorządu terytorialnego - woj. dolnośląskie
(plik w formacie *.pdf)

Wykaz gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego z podziałem na przynależność terytorialną do powiatu
(plik w formacie *.pdf)

 

liczba wejść: 7451

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 21.03.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Wydział Nadzoru i Kontroli
Autor : były pracownik