Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Prawny

Oddział Prawny

Kierownik Oddziału
Sylwia Zawartka
tel.: 71 340 60 42
e-mail: nk@duw.pl

 

Zadania Oddziału:

 1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Wojewody:
 • aktów prawa miejscowego, aktów kierownictwa wewnętrznego i innych;
 1. opiniowanie projektów umów i porozumień, których stroną jest Wojewoda lub Dyrektor Generalny;
 2. wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych na rzecz Wojewody, Dyrektora Generalnego, komórek organizacyjnych Urzędu i delegatur Urzędu;
 3. opiniowanie projektów aktów prawnych organów ustawodawczych i wykonawczych państwa;
 4. uzgadnianie projektów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej i reprezentowanie Wojewody w przypadkach dotyczących aktów prawa miejscowego;
 5. opiniowanie projektów zarządzeń wydawanych przez Dyrektora Generalnego;
 6. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej;
 7. współdziałanie z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Dolnośląską Izbą Rolniczą we Wrocławiu i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a w szczególności:
 • badanie pod względem legalności podejmowanych uchwał przez organy Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
 • przygotowywanie projektów aktów nadzorczych związanych z uprawnieniami nadzorczymi Wojewody,
 • prowadzenie nadzoru nad uchwałami Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i przygotowywanie aktów nadzoru;
 1. rostrzyganie sporów o właściwość między organami administracji zespolonej w jednym województwie, niewymienionymi w art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.

 

 

liczba wejść: 1379

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2021
Obowiązuje od : 21.01.2021
Data modyfikacji : 25.01.2021
Data wytworzenia : 21.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :