Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacje współpracujące z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Organizacje współpracujące z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Regionalna Izba Obrachunkowa

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego pod względem zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w odniesieniu do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej również pod względem rzetelności, celowości i gospodarności.
Z tego też względu, akty prawne, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a dotyczą samorządowej gospodarki finansowej, muszą być przed ich opublikowaniem zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Regionalna Izba Obrachunkowa najściślej współpracuje z Wydziałem Prawnym, Nadzoru i Kontroli w okresie publikowania uchwał podatkowych, które to wcześniej są opiniowane przez RIO.

Kontakt:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 5, 50-069 Wrocław
  tel.: 71 343 69 22
faks.: 71 343 63 44
email. riowroc@infonet.pl


Krajowe Biuro Wyborcze

Wydział  Prawny, Nadzoru i Kontroli współpracuje również z Krajowym Biurem Wyborczym, w szczególności z jej delegaturami w Wałbrzychu, Wrocławiu, Jeleniej Górze.

Krajowe Biuro Wyborcze zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych w zakresie określonym w Kodeksie Wyborczym oraz innych ustawach.

Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa. Organy te przygotowują projekty zarządzeń Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia samorządowych wyborów uzupełniających i ponownych, które to następnie podlegają zaopiniowaniu przez Obsługę Prawną Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli i zostają skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Komisarz wyborczy, na podstawie protokołów z wyborów sporządzonych przez właściwe terytorialne komisje wyborcze, podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, wyniki wyborów do rad oraz wyborów wójtów na obszarze województwa. Obwieszczenie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym prowadzonym przez wojewodę.

Kontakt:

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I
Marcin Leon Sosiński

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II
Paulina Maria Dobrosz-Dzierżanowska

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu
ul. Podwale 28 50-040 Wrocław
tel.:71 343 92 59
faks: 71 344 62 93

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I
Jakub Marcin Szmigiel

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II
Michał Krzysztof Chudzik

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
ul. Morcinka 33a 58-500 Jelenia Góra
tel.: 75 767-88-49, 75 767-88-69
faks: 75 767 88 59

Komisarz Wyborczy w Legnicy
Artur Janusz Waluk

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy
Plac Słowiański 1 59-208 Legnica
 tel.:76 72 135 70

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Maciej Pająk

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II
Sebastian Kowalski

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
ul. Adama Pługa 12
58-300 Wałbrzych
 tel.: 74-665-65-10
faks: 74 842 52 37

adres internetowy: www.pkw.gov.pl

liczba wejść: 4677

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 07.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK