Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik Oddziału:

Ewelina Zygmunt

tel.:  71 340 69 54

Zadania Oddziału: 

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;
 2. kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 1, wykonywanych przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej;
 3. kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób, prowadzonych: a) w ramach działalności statutowej, b) na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;
 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń na prowadzenie: a) domów pomocy społecznej, b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej;
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczących zabezpieczenia społecznego  w tym świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych;
 6. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych lub prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 7. pomoc prawna i merytoryczna przy organizacji ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi bez względu na podmiot prowadzący;
 8. przyjmowanie oraz analiza skarg i wniosków na usługi świadczone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 9. uczestnictwo w pracach Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym;
 10. prowadzenie rejestrów:
  a) domów pomocy społecznej,
  b) placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
  c) jednostek specjalistycznego poradnictwa,
  d) miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach,

e) mieszkań treningowych i wspomaganych;

 1. Ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym rejestrów jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 2. prowadzenie wykazu ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - środowiskowych domów samopomocy;
 3. sporządzanie w wersji elektronicznej i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania rocznego MPiPS-05 o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie;
 4. koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz zapewnienia wsparcia ofiarom handlu ludźmi;
 5. prowadzenie listy mieszkań treningowych i wspomaganych przez organizację pozarządową;
 6. wydawanie zgody na przekształcenie miejsc, o których mowa w art. 57 ust. 3a pkt 6 ustawy o pomocy społecznej, w miejsca przeznaczone na świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego dziennego lub całodobowego oraz utworzenie nowych miejsc przeznaczonych na usługi wsparcia dziennego lub całodobowego;
 7. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego nie rzadziej niż raz na kwartał, za pomocą systemu teleinformatycznego, do rejestru centralnego, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej, informacji zbiorczej o zgłoszeniach o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej/osób przebywających w placówce, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia tych mieszkańców/osób i podjętych działaniach następczych.

 

liczba wejść: 8455

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 27.12.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK