Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

p. o. Kierownika Oddziału:

Grzegorz Kownacki

tel.:  71 340 69 49

Zadania Oddziału: 

 1. sprawowanie kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. sprawowanie kontroli nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 3. zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 4. prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 5. prowadzenie rejestrów wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 6. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 7. wydawanie zezwoleń na przyjęcie do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – terapeutycznego kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce;
 8. wydawanie zezwoleń na przyjęcie do placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, w razie konieczności jego umieszczenia;
 9. wydawanie zgody na likwidację placówki opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej i interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego;
 10. gromadzenie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny;
 11. gromadzenie informacji o liczbie miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie danego powiatu;
 12. udział, w roli obserwatora, w posiedzeniach ośrodka adopcyjnego dotyczących kwalifikowania dziecka do przysposobienia, dokonywania wstępnej oceny kandydata do przysposobienia dziecka oraz wydawania opinii kwalifikacyjnej kandydata do przysposobienia dziecka;
 13. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:
  a) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
  b) kontrola realizacji zadań wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej;
  c) opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą domową dla osób realizujących te zadania;
  d) monitorowanie zjawiska przemocy domowej;
  e) monitorowanie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej przy pomocy Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 14. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar z tytułu niezrealizowania zaleceń pokontrolnych;
 15. przyjmowanie oraz analiza skarg i wniosków na działalność jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
liczba wejść: 2752

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2018
Data modyfikacji : 10.05.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Piotr Szafarowicz