Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Pracy

Oddział Pracy

Kierownik Oddziału :

Katarzyna Filipowicz

tel. 71 340 67 77

Zadania Oddziału.

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej „jednostkami kontrolowanymi”, w szczególności w zakresie:
  • sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, o których mowa w ustawie z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
   • pośrednictwa pracy,
   • poradnictwa zawodowego,
   • organizacji szkoleń,
  • realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań wynikających z ustawy oraz umowy akredytacyjnej,
  • spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy,
  • przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy,
  • prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań aktywizacyjnych,
  • kontroli realizacji innych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty,
  • podejmowanie stosownych działań pokontrolnych, w tym:
   • wydawanie zaleceń, pouczeń, uwag i wniosków oraz kontrolę ich wykonania,
   • zawiadamianie o stwierdzonych uchybieniach odpowiednio marszałka województwa lub starostów powiatów,
   • wzywanie jednostki samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego,
   • występowanie do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu,
   • wymierzanie w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń oraz za nie wdrażanie lub nie stosowanie standardów usług rynku pracy, w zakresie pośrednictwa pracy.
 2. przygotowywanie przeznaczonych dla ministra właściwego ds. pracy rocznych informacji na temat wyników przeprowadzonych kontroli oraz oceny przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez jednostki samorządu terytorialnego;
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w imieniu Wojewody jako organu wyższego stopnia, w sprawach z zakresu polityki rynku pracy dotyczących, w szczególności wydawanych decyzji o:
  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium lub innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy;
 4. przygotowywanie odpowiedzi na wniesione przez strony skargi do sądu administracyjnego na decyzje ostateczne w sprawach z zakresu polityki rynku pracy;
 5. występowanie w imieniu Wojewody przed sądem administracyjnym w sprawach dotyczących polityki rynku pracy;
 6. współdziałanie z organami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia;
 7. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu  zajmujących się  problematyką  polityki rynku pracy i pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, jego utracie lub decyzji zmieniających;
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zwolnieniu na czas określony, prowadzącego zakład pracy chronionej, od spełniania  warunku dotyczącego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ;
 10. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej;
 11.  przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zbiorczych informacji półrocznych, dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej;
 12. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń, dotyczących   nieruchomości  wykorzystywanych przez zakład pracy chronionej / zakład aktywności zawodowej, na cele działalności gospodarczej;
 13. prowadzenie rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe i rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz wydawanie zawiadomień o ich wpisie do rejestrów;
 14. kontrola przestrzegania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  przez ośrodki i organizatorów;
 15. przekazywanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rocznych informacji o organizatorach turnusów rehabilitacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych, dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 16. prowadzenie ewidencji przekazywanych przez powiaty programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i rocznej informacji z ich realizacji;
 17. prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowomigowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN);
 18.  realizacja Projektu „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”, realizowanego w ramach Działania 4.13 Wysokiej jakości system włączania społecznego w ramach    Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).
 19. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz utracie tego statusu;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zwolnieniu na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy, przedsiębiorstwa społecznego od obowiązku spełniania warunków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 21. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw społecznych w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy z dnia
  5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 22. podejmowanie i prowadzenie kontroli w przedsiębiorstwach społecznych w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy z dnia
  5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 23. weryfikacja poprawności i kompletności informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach przedsiębiorstw społecznych oraz sporządzanie z tych informacji rocznego sprawozdania w wersji elektronicznej i przekazywanie go ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego;
 24. wzywanie przedsiębiorstw społecznych do zaniechania naruszeń warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz art. 5-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;
 25. informowanie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o uzyskaniu lub
  o utracie statusu przedsiębiorstwa społecznego;
 26. wydawanie przedsiębiorstwom społecznym zaświadczeń o spełnianiu przez nie warunków, o których mowa w art. 361 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, albo odmowa wydania tych zaświadczeń w przypadku niespełniania tych warunków;
 27. potwierdzanie aktualności wydanych zaświadczeń;
 28. wyznaczanie przedstawiciela Wojewody do Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
 29. współpraca z organami administracji publicznej, właściwymi instytucjami oraz organizacjami pożytku publicznego w zakresie działalności przedsiębiorstw społecznych;
 30. rozpatrywanie skarg i wniosków w związku z działalnością przedsiębiorstw społecznych.

 

liczba wejść: 5330

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 17.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Autor : JSK