Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Kierownik Oddziału

Agnieszka Błażejewicz

tel. 71/340-69-85

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych I instancji, w sprawach związanych  z wydawaniem;

a) zaświadczeń o wpisie, wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących  działalność leczniczą, 

b) decyzji administracyjnych o wykreśleniu podmiotu leczniczego z rejestru i odmowie wpisu i wpisu zmian podmiotu leczniczego do rejestru;

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzania kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisu art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wydania zgody bądź odmowy na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych funkcjonujących w strukturach podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji sprawach wymierzenia kary finansowej w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego z tytułu naruszenia trybu określonego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
 4. prowadzenie nadzoru i kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
 5. przeprowadzanie kontroli w zakresie odbywania stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, organizujące staż podyplomowy;
 6. zlecanie przeprowadzania kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą konsultantom wojewódzkim w ochronie zdrowia oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez organ prowadzący rejestr;
 7. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli Wojewody Dolnośląskiego do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami oraz w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna;
 8. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia
 9. koordynowanie i nadzorowanie działań konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia i obsługa administracyjna;
 10. wydawanie opinii o celowości inwestycji w systemie ochrony zdrowia (OCI) polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.;
 11. opracowywanie, monitorowanie i przeprowadzanie badania śródokresowego Wojewódzkiego Planu Transformacji dla województwa dolnośląskiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, a także zapewnienie obsługi administracyjnej tej Rady;
 12. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną statystyki publicznej jednostek systemu opieki zdrowotnej, w zakresie m.in. zachorowalności, leczonych w ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece zdrowotnej, kadry medycznej  i profilaktyki zdrowotnej;
 13. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną statystyki publicznej w zakresie sytuacji finansowej i struktury zobowiązań finansowych publicznych jednostek systemu opieki zdrowotnej;
 14. sporządzanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz przygotowywanie projektów rozporządzeń ogłaszających lub odwołujących stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa dolnośląskiego;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji sprawach dot. powoływania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 16. podejmowanie działań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;
 17. prowadzenie spraw związanych z powołaniem Rady Wojewódzkiej Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia;
 18. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2015r. o zdrowiu publicznym;
 19. sporządzanie Wojewódzkiego Planu działania szczególnej opieki geriatrycznej, jego aktualizowanie oraz uzgadnianie z właściwymi powiatami warunków utworzenia centrum zdrowia 75+, monitorowanie działalności centrum w zakresie organizacji i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (realizacja od 1.01.2024r);
 20. wydawanie opinii o zgodności planowanego do realizacji programu polityki zdrowotnej z Wojewódzkim Planem Transformacji, o którym mowa w ustawie z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025;
 21. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzania kar pieniężnych w przypadku zbywania przez podmioty lecznicze produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych naruszających przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne;
 22. monitorowanie sytuacji zdrowotnej na obszarze województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji, sporów zbiorowych, form protestów pracowniczych i innych zagrożeń mających wpływ na dostępność do świadczeń zdrowotnych;
 23. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa dolnośląskiego;
 24. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcją sanitarną, samorządem lekarskim, farmaceutycznym, pielęgniarek i położnych, wyższymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi i.in w zakresie należącym do właściwości merytorycznej Oddziału NFZ;
 25. udzielanie informacji o działalności jednostek ochrony zdrowia oraz sytuacji zdrowotnej w województwie dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej oraz odbiorcom indywidualnym;
 26. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie należącym do właściwości Oddziału;

 

liczba wejść: 6484

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 21.09.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Wydział Polityki Społecznej
Autor : Sylwia Kitajewska