Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Obsługi Urzędu

Oddział Obsługi Urzędu

Kierownik oddziału:
Paulina Płończak
tel.: 71 340 63 96

Zadania oddziału:

 1. Utrzymanie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu w należytym stanie technicznym poprzez;
 • bieżącą likwidację awarii stolarskich, ślusarskich, dekarskich, elektrycznych i hydraulicznych,
 • bieżącą konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych,
 • planowanie i realizację remontów bieżących, w tym nadzór nad realizacją bieżących prac remontowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
 • zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń technicznych,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • utrzymanie czystości i porządku,
 • zapewnienie prawidłowego oznakowania Wydziałów/Biur i pomieszczeń.
 1. Zapewnienie ochrony osób i mienia dla potrzeb Urzędu.
 2. Realizacja potrzeb Urzędu w zakresie bindowania, laminowania i dużych zleceń kserograficznych.
 3. Realizacja potrzeb Urzędu w zakresie przenoszenia mienia Urzędu.
 4. Obsługa tablic Urzędu z informacjami ogólnymi poprzez wywieszanie na nich ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień i innych informacji dla potrzeb Urzędu.
 5. Realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikającą z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania bilansowego nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej - G-02b.
 6. Nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących zadań Oddziału.
 7. Planowanie nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału.
 8. Zarządzanie pomieszczeniami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu.
 
liczba wejść: 4255

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 01.09.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK