Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu

Oddział Zamówień Publicznych i Mienia Urzędu

Kierownik oddziału:
Agnieszka Alama-Woszczyńska
tel:. 71 340 62 59

Zadania oddziału:

 1. Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
  1. realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
  2. realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Biura poprzez:
   • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne we współpracy z Oddziałami Biura,
   • współpraca z Oddziałami Biura przy sporządzaniu opisów przedmiotu zamówienia do postępowań o zamówienie publiczne,
   • sporządzanie formularzy zgłoszeniowych na zadania realizowane przez Biuro we współpracy z Oddziałami Biura odpowiedzialnymi za ich realizację,
   • przygotowywanie i uzgadnianie z wykonawcami umów na zadania realizowane przez Biuro, we współpracy z Oddziałami Biura odpowiedzialnymi za ich realizację, 
  3. ​ weryfikacja poprawności formularzy zgłoszeniowych,
  4. sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych Urzędu na podstawie projektów planów poszczególnych Oddziałów Biura oraz na podstawie projektów planów zgłaszanych przez pozostałe komórki organizacyjne Urzędu,
  5. sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
  6. prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
  7. prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań,
  8. prowadzenie rejestru umów, których stroną jest Urząd;
 2. Dokonywanie zakupów towarów i usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu, z wyłączeniem zakupów realizowanych przez pozostałe Oddziały Biura;
 3. Zamawianie, wydawanie i rozliczanie materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych oraz wydawanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zgodnie z zamówieniami komórek organizacyjnych Urzędu;
 4. Przyjmowanie na stan Biura, ewidencjonowanie i wydawanie na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 5. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników Urzędu;
 6. Gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątkowymi Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją, zbyciem mienia Urzędu;
 7. Prowadzenie spraw dotyczących zamieszczania w prasie ogłoszeń i obwieszczeń Wojewody oraz ogłoszeń Urzędu;
 8. Prowadzenie spraw dotyczących rocznej prenumeraty prasowej Urzędu;
 9. Zamawianie pieczęci – po uzyskaniu pozytywnej opinii komórki właściwej ds. kadr;
 10. Zamawianie wizytówek, zaproszeń oraz innych materiałów promocyjnych Urzędu;
 11. Obsługa sal konferencyjnych, obsługa sali recepcyjnej oraz kolumnowej;
 12. Prowadzenie ewidencji wynajmowanych sal konferencyjnych podmiotom zewnętrznym i przekazywanie danych o kosztach najmu do właściwego rzeczowo Wydziału.
liczba wejść: 3294

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 02.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor : JSK