Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Organizacji i Protokołu

Oddział Organizacji i Protokołu

Anna Dimmich-Szałkowska - kierownik oddziału

tel. 71 340 66 29

a.dimmich@duw.pl

 

Karolina Mrozowska – ekspert

tel. 71 340 60 09

k.mrozowska@duw.pl


Dobromiła Wrońska - ekspert

tel. 71 340 69 64

d.wronska@duw.pl

 

 

Zadania Oddziału Organizacji i Protokołu:

 

1) organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;

2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej w celu zapewnienia koordynacji ich funkcjonowania; 

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów i organami administracji centralnej; 

4) obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;

5) organizacyjna i protokolarna obsługa Wojewody i Wicewojewody; 

6) organizacyjna i protokolarna obsługa wyjazdów zagranicznych Wojewody, Wicewojewody oraz wizyt gości zagranicznych w Urzędzie, w tym przygotowywanie tłumaczeń wystąpień oficjalnych, materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych dla odbiorców zagranicznych;

7) realizacja zadań Wojewody dotyczących członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych, w tym sporządzanie sprawozdań dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych;

8) prowadzenie korespondencji Wojewody i Wicewojewody w językach obcych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w zakresie współpracy zagranicznej;

9) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze kontaktów zagranicznych;

10) koordynowanie zadań wynikających z podejmowanej w Urzędzie działalności lobbingowej, w tym opracowywanie i udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu informacji na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

11) prowadzenie spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w tym współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa;

12) organizacja i obsługa merytoryczna pobytów stażowych pracowników administracji regionów partnerskich w Urzędzie oraz pobytów pracowników Urzędu w urzędach regionów partnerskich oraz jednostkach organizacyjnych Unii Europejskiej;

 

Biuro prasowe 

 

 Aleksandra Osman - Rzecznik Prasowy Wojewody Dolnośląskiego

tel.: 71 340 65 90

a.osman@duw.pl

 

Patrycja Czerwińska - ekspert

tel. 71 340 64 09

p.czerwinska@duw.pl

 

Katarzyna Borgul - ekspert

tel. 71 340 65 79

k.borgul@duw.pl

 

Piotr Piss - ekspert

pok. 1211

tel. 71 340 64 24

p.piss@duw.pl

 

Anna Eisler - ekspert (urlop macierzyński)

tel. 71 340 65 79

a.eisler@duw.pl

 

Zadania biura prasowego

1) organizowanie kontaktów Wojewody i Wicewojewody z parlamentarzystami, organami samorządów terytorialnych oraz instytucjami życia społecznego, gospodarczego, związkowego i kulturalnego;

2) współpraca z kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz organami administracji niezespolonej;

3) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji funkcjonowania zespolonych służb, straży i inspekcji;

4) podejmowanie działań w celu zapewnienia koordynacji działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa, w zakresie zgodności z polityką Rady Ministrów;

5) koordynacja przepływu informacji między organami centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;

6) obsługa Wojewody i Wicewojewody w zakresie uczestnictwa w pracach Konwentu Wojewodów oraz innych organów opiniodawczych działających w sferze administracji publicznej;

7) przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy Wojewody, Wicewojewody i Urzędu;

8) przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów

9) kompleksowa obsługa dziennikarzy;

10) obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów w zakresie:

  • organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
  • organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu w audycjach radiowych i telewizyjnych,
  • przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych dotyczących województwa;

11) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe;

12) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz portali.

 

 

liczba wejść: 2342

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2016
Data modyfikacji : 04.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Kamil Sadowski
Biuro Wojewody
Autor : Justyna Matkowska