Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Oddział Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Ewa Szafran
Kierownik oddziału
tel.: 71 340 60 41, pokój 2154

 

Do zadań Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego należy:

 1. prowadzenie nadzoru w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy  z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w zakresie związanym z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności:
  • nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w zakresie ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczą klasyfikacją gruntów i powszechną taksacją nieruchomości,
  • nadzór nad zakładaniem, modernizacją i prowadzeniem ewidencji gruntów, budynków i lokali,
  • nadzór nad opracowywaniem map i tabel taksacyjnych,
  • nadzór nad przekazywaniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez starostów baz danych ewidencji gruntów i budynków w celu zasilania i aktualizacji Systemu IACS - LPIS niezbędnego do corocznego naliczania dopłat bezpośrednich dla rolników,
  • nadzór nad materiałami przekazywanych starostom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynikającą z modernizacji LPIS oraz nadzór nad wykorzystaniem tych materiałów do bieżącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
  • nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem w systemach teleinformatycznych bazy danych katastru nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości,
  • nadzór nad prowadzeniem i udostępnianiem map ewidencyjnych w standardowych opracowaniach kartograficznych w skalach 1:500 do 1:5000;
 2. uchylony;
 3. nadzór nad tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 4. nadzór nad sporządzaniem powiatowych i wojewódzkich rocznych zestawień zbiorczych objętych ewidencją;
 5. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnych do realizacji jego zadań ustawowych;
 6. realizacja zadań Wojewody wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów;
 7. uzgodnienie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 8.  
 9. współpraca z Głównym Geodetą Kraju przy zapewnieniu rozwiązań technicznych umożliwiających dostęp, za pośrednictwem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, do danych zawartych w prowadzonych rejestrach publicznych;
 10. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego jako:
  a) organu pierwszej instancji w sprawach określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz przepisach wykonawczych do ustawy,
  b) organu wyższego stopnia w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej;
 12. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg na działanie organów admistracji  geodezyjnej i kartograficznej;
 13. prowadzenie szkoleń i instruktaży dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w województwie w zakresie nadzorowanych zadań oraz merytoryczne opracowywanie materiałów szkoleniowych;
 14. przygotowywanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i na potrzeby komunikacji społecznej, w zakresie zadań realizowanych przez Oddział;
 15. prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie funkcjonowania Wojewódzkiej Inspekcji.
liczba wejść: 2454

Metryka strony

Data publikacji : 05.05.2015
Data modyfikacji : 15.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Obsługi Urzędu
Autor : Norbert Piadyk