Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kierownik Oddziału
Karina Sikora-Wojtarowicz
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zastępca Kierownika Oddziału
Monika Bogacz
tel. 71 368-25-04 (CPR)

Zadania oddziału:

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 2. zapewnienie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR), w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;
 3. zapewnienie funkcjonowania i obsługi numeru alarmowego 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) oraz 999 (w zakresie funkcjonowania) na obszarze województwa dolnośląskiego;
 4. prowadzenie spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, w tym:
  a) planowanie rocznego budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
  b) koordynowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  c) przygotowywanie wystąpień o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na potrzeby funkcjonowania i rozwoju systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa dolnośląskiego;
 5. zapewnienie funkcjonowania urządzeń technicznych i środków łączności oraz systemów teleinformatycznych zapewniających realizację zadań systemu powiadamiania ratunkowegow sposób efektywny, z zachowaniem ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 6. współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz innych podmiotów centralnych, kierownikami jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży, organami samorządu terytorialnego oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego w zakresie spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego – w zakresie przyznanych uprawnień;
 7. nadzorowanie eksploatacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na obszarze województwa dolnośląskiego, w tym nadzorowanie funkcjonowania tego systemu w skoncentrowanych dyspozytorniach medycznych;
 8. współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie organizacji kierowania telefonicznego ruchu alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, w tym w sytuacjach awaryjnych, dla numerów alarmowych 112, 997 (od 6 grudnia 2018 r.) i 999;
 9. przetwarzanie danych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym, w tym nagrań rozmów telefonicznych, danych osobowych osoby zgłaszającej, danych innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycji geograficznych, danych teleadresowych lub opisówzdarzenia oraz udostępnianie tych danych na wniosek sądu, prokuratury lub Policji, na potrzeby postępowań prowadzonych przez te podmioty;
 10. realizacja doraźnych zadań w zakresie współpracy ze służbami ratunkowymi Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych z obszarów przygranicznych.
liczba wejść: 2485

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 02.09.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :