Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Ratownictwa Medycznego

Oddział Ratownictwa Medycznego

 

Kierownik Oddziału
 

Daria Cetnarowska

tel: 71 340 61 49

 

Zadania oddziału:

1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa

Medycznego;

2) prowadzenie statystyki dotyczącej parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa

medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego

realizujących zadania na terenie województwa dolnośląskiego w celu zapewnienia sprawnego

funkcjonowania systemu oraz udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia

zdrowotnego na terenie województwa dolnośląskiego;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie funkcjonowania i działania jednostek systemu;

4) wykonywanie zadań ustawowych przypisanych do stanowiska wojewódzkiego koordynatora

ratownictwa medycznego;

5) prowadzenie postępowań i sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, w przypadku

wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, w sprawie postawienia w stan

podwyższonej gotowości wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność

leczniczą, działających na obszarze danego województwa;

6) przeprowadzanie kontroli dysponentów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

oraz jednostek współpracujących z systemem w zakresie realizacji zadań wynikających

z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie zgodności

wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności

leczniczej;

7) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy;

8) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu kursu w zakresie kwalifikowanej

pierwszej pomocy oraz postępowań administracyjnych w sprawie odmowy zatwierdzenia lub

cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

9) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru, odmowy wpisu do

rejestru i wykreślenia z rejestru jednostek współpracujących z systemem ratownictwa

medycznego;

10) sporządzanie i aktualizacja Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

dla Województwa Dolnośląskiego;

11) sporządzanie założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego

i przedstawianie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

12) prowadzenie postępowań w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa

nakładów na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego,

szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów

medycznych;

13) realizacja zadań w zakresie współpracy transgranicznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską

a Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską w obszarze ratownictwa medycznego;

14) przygotowywanie projektów porozumień w sprawie powierzenia przeprowadzania postępowań

o zawarcie i rozwiązanie umowy z dysponentami ratownictwa medycznego na wykonywanie

zadań zespołów ratownictwa medycznego;

15) prowadzenie postępowań w sprawie przekazywania dotacji celowej do Narodowego Funduszu

Zdrowia na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz do podmiotów Systemu

Powiadamiania Ratunkowego na finansowanie realizacji zadań;

16) prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem nowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych

oraz Centrów Urazowych;

17) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

18) weryfikacja uprawnień osoby, która założyła konto w Systemie Monitorowania Kształcenia

Pracowników Medycznych (SMK);

19) zgłaszanie kandydatów do Komisji Egzaminacyjnej PERM (Państwowy Egzamin z Ratownictwa

Medycznego);

20) (22) weryfikacja wniosków o uzyskanie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kursu doskonalącego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych i przekazywanie

ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

21) (22) przesyłanie informacji o terminie i miejscu kursów zgłoszonych przez podmiot uprawniony

do prowadzenia kursów doskonalących ratowników medycznych oraz dyspozytorów

medycznych do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

22) (22) wydawanie karty doskonalenia zawodowego ratownika medycznego oraz dyspozytora

medycznego i potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez ratownika

medycznego i dyspozytora medycznego;

23) przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych

i kursy doskonalące dyspozytorów medycznych;

24) prowadzenie ewidencji jednostek systemu SOR (Szpitalne Oddziały Ratunkowe) oraz ZRM

(Zespoły Ratownictwa Medycznego);

25) prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj.

szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych

zespołów ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;

26) prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

niezbędnych dla ratownictwa medycznego, funkcjonujących na obszarze województwa;

27) przekazywanie do systemu informacji w ochronie zdrowia danych o:

a) jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,

b) jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, tj. szpitalnych oddziałach

ratunkowych i zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa

medycznego,

c) centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci i jednostkach organizacyjnych szpitali

wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla

ratownictwa medycznego;

28) (22) przeprowadzanie kontroli Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia we Wrocławiu w zakresie realizacji porozumienia w sprawie powierzenia

przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa

medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz zawierania,

rozliczania i kontroli wykonania tych umów.

Pliki do pobrania

liczba wejść: 2593

Metryka strony

Data publikacji : 04.07.2016
Data modyfikacji : 10.12.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :