Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Bogdan Romanowski
tel.: 713682510

 

Z-ca Kierownika Oddziału
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Aneta Sieminiak

 

Zadania Oddziału:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3.  nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4.  współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5.  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6.  dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
 7.  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
 8. wykonywanie zadań określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w zakresie postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń;
 9.  przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 10.  realizowanie zadań w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
 11.  uruchamianie i realizacja procedur wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego;
 12.  monitorowanie zagrożeń na obszarze województwa;
 13.  prowadzenie monitoringu środków masowego przekazu w zakresie zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;
 14.  obsługa systemów informatycznych i systemów łączności dedykowanych na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 15.  uzgadnianie planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
 16.  udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz spraw obronnych;
 17.  zarządzanie i administrowanie informatycznym Systemem Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego;
 18.  realizacja zadań Międzynarodowej Centrali Ostrzegawczej w ramach Międzynarodowego Planu Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami;
 19.  administrowanie stroną internetową Wydziału.
liczba wejść: 1803

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2018
Data modyfikacji : 16.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :