Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Orzecznictwa

Oddział Orzecznictwa

kierownik Oddziału Orzecznictwa:

Michał Bursztynowicz

tel.:  71 340 60 61 e-mail: m.bursztynowicz@duw.pl

 

zastępca kierownika Oddziału Orzecznictwa

Damian Domusiewicz

 

godziny przyjmowania interesantów telefonicznie przez pracowników Oddziału:     pn-pt 12:00-15:00
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
 
Na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) z dniem 21 stycznia 2021 r., na okres 30 dni, wstrzymane zostały terminy załatwienia postępowań odwoławczych oraz nadzwyczajnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego – Oddział Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.):
 
 
 
 
 

Zadania Oddziału:

  1. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w II instancji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody.
  2. Prowadzenie postępowań w II instancji w zakresie rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień w obszarze wynikającym z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
  3. Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji architektonicznobudowlanej wyższego stopnia.
  4. Współpraca z organami nadzoru budowlanego, a w szczególności:
    • udział w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
    • przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji i postanowień wynikających z Prawa budowlanego.
  5. Przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do wojewódzkiego sądu administracyjnego i uczestniczenie w rozprawach przed wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Szczegółowy opis zadań Oddziału Orzecznictwa znajduje się w Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

liczba wejść: 5108

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 22.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : JSK