Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Nadzoru

Oddział Nadzoru

Kierownik Oddziału:
Sebastian Pięta
tel. 71 340 69 34


 
Z-ca Kierownika Oddziału:
Grzegorz Drozd
tel.: 71 340 69 34

 

Zadania Oddziału:

  1. badanie pod względem zgodności z prawem uchwał:

  • rad gmin oraz zarządzeń wójta, burmistrza i prezydenta,
  • rad i zarządów powiatów,
  • sejmiku i zarządu województwa,
  • organów stanowiących i wykonawczych związków międzygminnych i związków powiatów;

  2. badanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz skarg na organy
      wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych
      z zakresu administracji rządowej, w zakresie właściwości Oddziału;

  3. badanie pod względem zgodności z prawem porozumień zawieranych przez jednostki samorządu
      terytorialnego;

  4. stosowanie środków prawnych w ramach nadzoru nad działalnościa komunalną organów
      wymieononych w pkt 1 oraz wobec porozumień, o których mowa w pkt 3;

  5. przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach wynikających
      z nadzoru nad działalnością komunalną organów wymienionych w pkt 1;

  6. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością
      komunalną organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;

  7. prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem jednostek samorządu terytorialnego do
      międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

  8. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o rozwiązanie władz organów jednostek
      samorządu terytorialnego i wniosków o wprowadzenie zarządu komisarycznego;

  9. prowadzenie rejestru porozumień administracyjnych Wojewody;

10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem podziału terytorialnego oraz zmianami nazw miejscowości
      i obiektów fizjograficznych;

11. redagowanie i wydawanie Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego w postaci
      elektronicznej;

12. prowadzenie rejestru aktów prawnych Wojewody;

13. redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału;

14. prowadzenie postępowań zmierzających do wydania zarządzenia zastępczego w celu wygaszenia
      mandatów radnych gminy, radnych powiatu, radnych województwa; mandatu wójta, burmistrza,
      prezydenta miasta; odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu
      powiatu, członkiem zarządu województwa, sekretarzem gminy, sekretarzem powiatu, sekretarzem
      województwa, skarbnikiem gminy, skarbnikiem powiatu, skarbnikiem województwa, kierownikiem
      jednostki organizacyjnej gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu, kierownikiem
      wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobą zarządzającą lub członkiem organu
      zarządzającego gminną osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego
      powiatową osobą prawną, osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego wojewódzką
      osobą prawną;

15. weryfikowanie pod względem formalnym oświadczeń lustracyjnych członków zarządów i członków
      rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;

16. przygotowywanie aktów prawnych Wojewody związanych z wyborami samorządowymi.  

Szczegółowy opis zadań Oddziału znajduje się w Regulaminie Urzędu.   


Baza adresowa urzędów jednostek samorządu terytorialnego - woj. dolnośląskie
(plik w formacie *.pdf)

Wykaz gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego z podziałem na przynależność terytorialną do powiatu
(plik w formacie *.pdf)

 

liczba wejść: 5063

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 11.04.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Wydział Nadzoru i Kontroli
Autor : były pracownik