Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Oddział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Kierownik Oddziału:
Patrycja Ziajkiewicz
tel.: 71 340 65 72

Zastępca Kierownika Oddziału
Elżbieta Nowak
tel. 71 340 67 91

 

Zadania Oddziału:

 1. Opracowywanie i aktualizowanie Statutu i Regulaminu Urzędu.
 2. Opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Urzędu na czas „W”.
 3. Opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Pracy.
 4. Przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego.
 5. Prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw Wojewody i Dyrektora Generalnego.
 6. Prowadzenie rejestru aktów normatywnych Dyrektora Generalnego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem statutów oraz zatwierdzaniem regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży.
 8. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania i odwoływania osób zatrudnionych na stanowiskach organów administracji zespolonej.
 9. Prowadzenie spraw kadrowych kierowników i zastępców kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży z wyłączeniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie.
 10. Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz wynikających ze stosunku pracy.
 11. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem wynagrodzeń.
 12. Organizowanie naboru do korpusu służby cywilnej w Urzędzie.
 13. Prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą, w tym obsługa komisji przeprowadzających egzamin kończący służbę przygotowawczą;
 14. Prowadzenie spraw związanych z opisami stanowisk pracy, w szczególności.
  • weryfikowanie opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia,
  • sporządzanie opisów stanowisk pracy wyższych stanowisk w służbie cywilnej.
 15. Koordynowanie współpracy z Zespołem Wewnętrznym.
 16. Koordynowanie procesu przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej.
 17. Koordynowanie procesu ustalania Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego członków korpusu służby cywilnej.
 18. Koordynowanie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Urzędu.
 19. Kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie.
 20. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.
 21. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży, wolontariatów oraz praktyk w Urzędzie.
 22. Obsługa Zespołu Wewnętrznego oraz Wspólnej Komisji Dyscyplinarnej.
 23. Sporządzanie sprawozdań, w szczególności:
  • dla potrzeb Szefa Służby Cywilnej,
  • dla potrzeb Prezesa Rady Ministrów,
  • o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Z-03,
  • badanie popytu na pracę Z-05,
  • o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06,
  • o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej MZ-88A.
 24. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego.
 25. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą odpraw pośmiertnych spadkobiercom.
 26. Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz w zakresie naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawianie dokumentu PIT-11, PIT-40.
 27. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,umów o dzieło oraz wynagrodzeń członków komisji powołanych na podstawie odrębnych przepisów.
 28. Wystawianie dokumentu PIT-4R oraz PIT-8AR oraz zaświadczeń dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,niebędącym pracownikami Urzędu.
 29. Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON.
 30. Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 31. Opiniowanie treści pieczęci urzędowych i imiennych.
 32. Koordynowanie systemu kontroli zarządczej.
 33. Koordynowanie systemu planowania, realizacji i monitorowania celów i mierników budżetu Urzędu w układzie zadaniowym.
 34. Organizowanie i analizowanie wyników badania satysfakcji klientów i pracowników Urzędu.
liczba wejść: 5342

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 06.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :