Aktualnie znajdujesz się na:

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej

Kierownik Oddziału

Agnieszka Błażejewicz

tel. 71/340-69-85

 

Zadania Oddziału:

 1. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym prowadzenie postepowań administracyjnych, w sprawach związanych z wydawaniem:

  a) zaświadczeń o wpisie, wpisie zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,                                                                                                                                                                                                                                                                                               b) decyzji administracyjnych o wykreśleniu podmiotu leczniczego z rejestru i odmowie wpisu podmiotu leczniczego do rejestru;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach nałożenia kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisu art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

 3. prowadzenie postepowań administracyjnych w związku z czasowym zaprzestaniem działalności leczniczej (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne), w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych będących w strukturach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego;

 4. prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach związanych z nałożeniemna kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej, w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego bez zachowania trybu określonego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

 5. przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;

 6. przeprowadzanie kontroliw zakresie odbywania stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe;

 7. przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie realizacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a) profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   b) opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c) wojewódzkiego programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”;

 8. zlecanie przeprowadzania kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą konsultantom wojewódzkim oraz jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez organ prowadzący rejestr;

 9. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem przedstawicieli Wojewody do rad społecznych działających w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorstwami oraz w podmiotach, dla których podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna;

 10. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez Wojewodę konsultantów wojewódzkich w poszczególnych dziedzinach medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przekazywanie do ministra właściwego do spraw zdrowia oświadczeń kandydatów do pełnienia funkcjikonsultantów albo konsultantów, zawierających informacje określone w art. 8 c ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia, w tym koordynacja ich działań i obsługa administracyjna konsultantów wojewódzkich;

 11. wydawanie opinii o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej lub inwestycji w tym zakresie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 12. opracowywanie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych;

 13. ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej w porozumieniu Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych, a także zapewnienie obsługi organizacyjnej przedmiotowej Rady;

 14. monitorowanie i współdziałanie w realizacji celów zawartych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 oraz przekazywanie do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny rocznych sprawozdań;

 15. wykonywanie zadań w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności oceny realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

 16. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem badań statystycznych z zakresu ochrony zdrowia w ramach badań statystycznych statystyki publicznej;

 17. prowadzenie spraw związanych z kwartalnym monitorowaniem stanu i struktury zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

 18. monitorowanie sytuacji zdrowotnej na obszarze województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji, sporów zbiorowych, form protestów pracowniczych i innych zagrożeń mających wpływ na dostępnośćdo świadczeń zdrowotnych;

 19. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa dolnośląskiego;

 20. podejmowanie działań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS;

 21. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, inspekcją sanitarną, samorządem lekarskim, farmaceutycznym, pielęgniarek i położnych, wyższymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie należącym do właściwości merytorycznej Oddziału;

 22. sporządzanie wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii na okres 3 lat, z możliwością jego aktualizacji oraz przygotowywanie projektów rozporządzeń ogłaszających lub odwołujących stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa dolnośląskiego;

 23. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach powoływania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii;

 24. udzielanie informacji o działalności jednostek ochrony zdrowia oraz sytuacji zdrowotnej w województwie dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej oraz odbiorcom indywidualnym;

 25. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie należącym do właściwości Oddziału;

 26. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2015r. o zdrowiu publicznym.

 

liczba wejść: 6069

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Data modyfikacji : 24.03.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK
Wydział Polityki Społecznej
Autor : Sylwia Kitajewska