Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Kontakt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

nr tel. 71 701 17 17

Formularz kontaktowy

 

Kierownik Oddziału

Rafał Łukaczyk

Zastępca Kierownika Oddziału

Alicja Noga

 

Informujemy, że wznowiona została bezpośrednia obsługa interesantów w Oddziale Koordynacji Świadczeń. Kontakt osobisty w siedzibie Urzędu będzie możliwy jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty, pod nr tel. 71 701 17 17.

 

Wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań, dostępne w systemie elektronicznym do obsługi świadczeń,  można uzyskać pod numerem 71 701 17 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15.00.  Przerwa od 11:00 do 11:15.

Kontakt z Oddziałem Koordynacji Świadczeń  odbywa się również z  wykorzystaniem korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w urzędzie wyłącznie do spraw, których załatwienie nie jest możliwe poprzez kontakt korespondencyjny, telefoniczny i/lub elektroniczny.

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • przedstawicielem Administratora jest: nie wyznaczono przedstawiciela administratora;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego.
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych odbiorców niż upoważnionych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej: Krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozstrzygnięcie uprawnień do świadczeń;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 4949

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 07.10.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :