Aktualnie znajdujesz się na:

Kontakt

Kontakt

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Oddział Koordynacji Świadczeń

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

nr tel. 71 701 17 17

Formularz kontaktowy

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa w Biurze Obsługi Klienta w pokoju 1105 oraz przez Kierownika Oddziału. Wszelkie informacje w zakresie prowadzonych postępowań w dalszym ciągu można uzyskać pod numerem infolinii 71 701 17 17 czynnej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:30 oraz piątki od 8:30 do 12:00. Zmiany funkcjonowania pracy Biura Obsługi Klienta będą na bieżąco podawane na stronie internetowej. Jednocześnie informujemy, że pracownicy Oddziału na bieżąco rozpatrują wnioski, które zostały przekazane do Wojewody Dolnośląskiego przez organy właściwe.

Sekretariat Wydziału nie udziela informacji o stanie prowadzonych spraw.

Wszystkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosków o świadczenia rodzinne i/lub świadczenie wychowawcze oraz informacje o niezbędnych dokumentów wnioskodawca powinien uzyskać przede wszystkim w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy, w którym składa wniosek. Warto zwrócić uwagę na kompletność wniosku - kompletny wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez dodatkowej korespondencji w sprawie.

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

• przedstawicielem Administratora jest: nie wyznaczono przedstawiciela administratora;

• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych/ świadczenia wychowawczego.

• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 23 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j: Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.);

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innych odbiorców niż upoważnionych na podstawie przepisów prawa;

• Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej: Krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej;

• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;

• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;

• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• podanie danych jest wymogiem ustawowym;

• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozstrzygnięcie uprawnień do świadczeń;

• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

liczba wejść: 2055

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2018
Data modyfikacji : 16.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :